Algemene Voorwaarden B2C

ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN CONSUMENTEN

Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Moving Circularity Forward B.V., statutair gevestigd en kantoorhoudende te (5928 NV) Venlo, aan de Parlevinkerweg 8, geregistreerd in het handelsregister onder nummer: 12067349, BTW-nummer NL818207498B01.

Contactgegevens:

Parlevinkerweg 8
5928 NV Venlo
support@movingcircularityforward.com 
088 – 56 66 777

 

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 1. In deze algemene verkoopvoorwaarden voor Consumenten wordt verstaan onder:
 2. Aanbod: iedere aanbieding, offertes en of andere uiting van Verkoper aan Consument;
 3. Overeenkomst: iedere overeenkomst die tussen Verkoper en Afnemer tot stand komt, elke wijziging daarvan of aanvulling daarop, alsmede alle rechtshandelingen ter voorbereiding en ter uitvoering van die overeenkomst;
 4. Product: ieder op grond van de Overeenkomst door Verkoper aangeboden, te leveren of geleverde zaak of op grond van verkeersopvattingen daarmee gelijk te stellen Product;
 5. Voorwaarden: deze algemene verkoopvoorwaarden voor Consumenten.
 6. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op ieder Aanbod en alle Overeenkomsten Moving Circularity Forward B.V. (hierna "Verkoper") gedaan aan of aangegaan met een natuurlijk persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met handels-, bedrijfs-, of beroepsactiviteiten (hierna "Consument") alsmede op de uitvoering daarvan.
 7. Indien een of meer van de bepalingen in deze Voorwaarden nietig dan wel vernietigbaar worden geacht door een bevoegde rechtbank, dan zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Verkoper vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare bepaling, zoveel als mogelijk met inachtneming van de strekking van de desbetreffende bepaling.

 

Artikel 2 – Aanbod

 1. Ieder Aanbod van Verkoper is vrijblijvend.
 2. Indien een Aanbod een beperkte geldigheidsduur of onder voorwaarden geschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het Aanbod vermeld.
 3. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het Aanbod binden Verkoper niet.

 

Artikel 3 – De overeenkomst

 1. De Overeenkomst komt tot stand tot stand zodra de Verkoper de aanvaarding van het aanbod van Consument heeft bevestigd.

 

Artikel 4 – Herroepingsrecht

 1. De Consument kan een Overeenkomst met betrekking tot de aankoop van een Product gedurende een bedenktijd van 14 dagen – startend vanaf de dag van ontvangst van betreffend Product - zonder opgave van redenen ontbinden. Nadat de Consument de Overeenkomst heeft ontbonden, heeft hij 14 dagen om het Producten te retourneren. Als de Consument gebruikmaakt van zijn herroepingsrecht, meldt hij dit binnen de bedenktermijn door middel van het modelformulier (bijlage 1) of op andere schriftelijke wijze aan Verkoper.
 2. De Consument draagt de kosten van het terugzenden van de Producten.
 3. Producten kunnen worden geretourneerd aan Peter Slits Transport B.V. aan de Rechteloop 20, 5421 WW te Gemert t.a.v. Moving Circularity Forward onder vermelding van het factuurnummer.

 

Artikel 5 – Verplichtingen van Consument tijdens bedenktijd

 1. Tijdens de bedenktijd zal de Consument zorgvuldig omgaan met het Product en de verpakking. Hij zal het Product slechts uitpakken of gebruiken in de mate die nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van het Product vast te stellen. Het uitgangspunt hierbij is dat de Consument het Product slechts mag hanteren en inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen.
 2. De Consument is aansprakelijk voor waardevermindering van het Product die het gevolg is van een manier van omgaan met het Product die verder gaat dan toegestaan in lid 1.

 

Artikel 6 – Verplichtingen van de Verkoper bij herroeping

 1. Verkoper vergoedt alle betalingen van de Consument, inclusief eventuele leveringskosten door de Verkoper in rekening gebracht voor het geretourneerde Product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de Consument hem de herroeping meldt. Bedragen worden enkel terugbetaald aan Consument indien de Overeenkomst tijdig is ontbonden en de Producten door Consument aantoonbaar – waarbij de bewijslast op Consument rust - tijdig zijn geretourneerd aan Verkoper.
 2. Verkoper gebruikt voor terugbetaling hetzelfde betaalmiddel dat de Consument heeft gebruikt, tenzij de Consument instemt met een andere methode. De terugbetaling is kosteloos voor de Consument.
 3. Als Consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft Verkoper de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.

 

Artikel 7 – Uitsluiting herroepingsrecht

 1. Verkoper kan de volgende Producten uitsluiten van het herroepingsrecht:
  1. Volgens specificaties van de Consument vervaardigde Producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis van een individuele keuze of beslissing van de Consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn;
  2. Producten die snel bederven of een beperkte houdbaarheid hebben;
  3. Verzegelde Producten die om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne niet geschikt zijn om te worden teruggezonden en waarvan de verzegeling na levering is verbroken;
  4. Producten die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere Producten.

 

Artikel 8 – Prijzen

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden Producten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.
 2. In afwijking van het vorige lid kan de Verkoper Producten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen en waar Verkoper geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de Overeenkomst zijn alleen toegestaan indien Verkoper dit bedongen heeft en:
  1. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of
  2. de Consument de bevoegdheid heeft de Overeenkomst op te zeggen met ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 5. De in het aanbod van Producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

 

Artikel 9 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

 1. Verkoper staat er voor in dat de Producten voldoen aan de Overeenkomst.
 2. Een door Verkoper, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die Consument op grond van de Overeenkomst tegenover Verkoper kan doen gelden indien de Verkoper is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.
 3. Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van Verkoper, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de Consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de Overeenkomst.

Artikel 10 – Levering en uitvoering

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de Consument aan de Verkoper kenbaar heeft gemaakt.
 2. De Verkoper zal bevestigde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen uitvoeren, tenzij een andere leveringstermijn is overeengekomen. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd, ontvangt de Consument hiervan uiterlijk 30 dagen nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 3. Na ontbinding conform het vorige lid zal Verkoper het bedrag dat de Consument betaald heeft onverwijld terugbetalen.
 4. Het risico van beschadiging en/of vermissing van Producten berust bij Verkoper tot het moment van bezorging aan de Consument of een derde, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

Artikel 11 – Betaling

 1. Voor zover niet anders is bepaald in de Overeenkomst, dienen de door de Consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn, of bij het ontbreken van een bedenktermijn binnen 14 dagen na het sluiten van de Overeenkomst.
 2. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de Consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De Consument is verplicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Verkoper te melden.
 4. Als de Consument niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij hier door Verkoper in gebreke is gesteld en de Verkoper de Consument een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd. Ook is Verkoper na de ingebrekestelling en de 14-dagen-termijn gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot € 2.500,=; 10% over de daaropvolgende € 2.500,= en 5% over de volgende € 5.000,= met een minimum van € 40,=.

 

Artikel 12 – Eigendomsvoorbehoud

 1. De eigendom van de geleverde Producten gaat pas over op de Consument nadat hij het totale verschuldigde bedrag aan Verkoper heeft voldaan.

 

Artikel 13 – Klachten

 1. Klachten over Producten moeten binnen redelijke tijd – maar uiterlijk binnen twee maanden - nadat de Consument de gebreken heeft geconstateerd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij Verkoper via: www.movingcircularityforward.com/klachten of via support@movingcicularityforward.com.
 2. Bij Verkoper ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst, beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstermijn vraagt, wordt door Verkoper binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de Consument een inhoudelijk reactie kan verwachten.
 3. Een klacht over de service van Verkoper kan eveneens worden ingediend via een klachtenformulier via: www.movingcircularityforward.com/klachten of via klantenservice@movingcicularityforward.com.
 4. De Consument dient de Verkoper in ieder geval 4 weken de tijd te geven om de klacht in onderling overleg op te lossen.
 5. Bij een gegronde klacht, zullen Producten ofwel worden, gerepareerd of vervangen, ofwel zal een redelijke prijsreductie worden toegepast, een en ander naar keuze van Verkoper.

 

Artikel 14 – Geschillen

 1. Op Overeenkomsten tussen Verkoper en de Consument waarop deze Voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Geschillen tussen de Consument en Verkoper over de totstandkoming of uitvoering van Overeenkomsten met betrekking tot door deze Verkoper te leveren of geleverde Producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, door de Consument worden aangemeld bij het Europese Online Dispute Resolution Platform (ODR) via deze link: http://ec.europa.eu/consumers/odr/
 3. Als behandeling van een klacht via ODR geen doorgang vindt, zullen geschillen die voortvloeien uit Overeenkomsten en deze Voorwaarden – en daaraan gerelateerde overeenkomsten en rechtshandelingen - tussen Verkoper en Consument uitsluiten worden voorgelegd aan de rechtbank Limburg, locatie Roermond, behoudens dwingrechtelijke bevoegdheidsbepalingen.
 4. Verkoper gunt Consument die aan Verkoper schriftelijk bezwaren uit over de in dit artikel bevoegde rechtbank minimaal één maand om aan Verkoper kenbaar te maken dat Consument het geschil wil laten beslechten door de volgens de wet bevoegde rechter.
 5. Verkoper is gerechtigd deze Voorwaarden te wijzigen. Wijzigingen in deze Voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze zijn gepubliceerd, met dien verstande, dat bij toepasselijke wijzigingen gedurende de looptijd van een aanbod de voor de Consument meest gunstige bepaling zal prevaleren.

Datum laatste wijziging: 18-03-2022

Download hier de algemene voorwaarden.

Onze Webshop

Parlevinkerweg 8
5928NV Venlo
MovingCircularityForward, NL

Ma -Vrij 08:00 - 17:30 uur

Vraag het onze Klantenservice

Deze site wordt beschermd door recaptcha en het privacybeleid en de servicevoorwaarden van Google zijn van toepassing.